Tietosuojaseloste

ASIAKKAAN TIETOSUOJA

Päivitetty viimeksi: 24.5.2018

 

Keskeiset tiedot

 • Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme kuluttajaluotonannon asiakkaistamme. Käsiteltäviä tietoja ovat mm. yhteystiedot, IP-osoitteet, erilaiset luotonhakijan palveluiden käytön yhteydessä antamat, Verohallinnolta saadut sekä luottotietoyhtiöiltä ja muista luotettavista lähteistä saadut maksukyvyn arviointiin ja luottohakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedot sekä asiakkaan tunnistamista ja muut asiakassuhdetta koskevat tiedot sekä viranomaisten ylläpitämät pakotelistat
 • Käsittelemme henkilötietoja kuluttajaluotonannon palvelujen tarjoamiseksi. Joidenkin henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeellista myös mm. palveluidemme kehittämiseksi sekä väärinkäytösten selvittämiseksi ja torjumiseksi. Tarkempia tietoja käsittelytarkoituksista, käsiteltävistä tiedoista ja käsittelyn oikeusperusteista löydät alta.
 • Palvellaksemme asiakaskuntaamme tehokkaammin hyödynnämme joiltain osin luottopäätösprosessin automatisointia. Luotonhakijalla on kuitenkin aina oikeus esittää kantansa ja vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö.
 • Rekisteröitynä sinulla on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti myös muita oikeuksia, joita voit käyttää suhteessa meihin, muun muassa oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsittelemme. Tarkempia tietoja oikeuksiesi käyttämisestä löydät alta.

Tarkemmat tiedot

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotot tietosuojaan liittyvissä asioissa

Top Finance Oy
Y-tunnus: 2362008-5
Postiosoite: Postikatu 2, 20250 Turku
Puhelin: 010 3255 791
asiakaspalvelu@topfinance.fi
www.ameron.fi

2. Rekisteröidyt

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme kuluttajaluotonannon asiakkaistamme.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista seuraavien tarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Palveluiden tarjoamiseen liittyvät käsittelytarkoitukset: Kuluttajalainanantotoimintaamme liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tehtävien hoito sekä luottosuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, mukaan lukien mm. henkilöllisyytesi tunnistaminen, henkilöluottotietojen tarkistaminen, luottopäätöksen tekeminen sekä luottosuhteeseen liittyvä asiakaspalvelu, seuranta, perintä ja muut tarpeelliset toimenpiteet. Tältä osin henkilötietojesi käsittely perustuu pääsääntöisesti tarpeeseemme käsitellä tietoja luotonannosta solmitun sopimuksen toimeenpanemiseksi ja/tai luottosopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi sekä lakisääteiseen velvollisuuteemme arvioida kuluttajan luottokelpoisuus. Siltä osin kuin tiedot hankitaan sinulta itseltäsi, niiden antaminen on yleensä edellytyksenä palvelun tarjoamiselle. Tiettyjen käsittelytoimien osalta saatamme perustaa käsittelyn myös sinulta erikseen hankkimaamme suostumukseen. Suostumukseesi perustuen voimme esimerkiksi kohdistaa henkilöluottotietojasi koskevan kyselyn muille luotonantajille, jotka kuuluvat Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään, tai hankkia vastaavalla tavalla vastuullisen luotonannon tarpeisiin tietoja luottotietorekistereiden lisäksi muista luotettavista lähteistä. Mikäli käsittelemme henkilötietojesi suostumukseesi perustuen muuten kuin kertaluontoisesti, voit halutessasi peruuttaa suostumuksen milloin tahansa, jolloin lopetamme tältä osin henkilötietojesi käsittelyn kokonaan.
 • Liitännäiset käsittelytarkoitukset: Asiakassuhteen hoitaminen, väärinkäytösten ehkäisy ja selvittäminen sekä muu riskienhallinta, palveluidemme kehittäminen (mukaan lukien palveluidemme käytön tilastointi ja asiakaskuntamme analysointi), suoramarkkinointi, tietoturvan ja palveluidemme toimivuuden varmistaminen, lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen sekä meidän ja/tai kolmansien osapuolien (kuten muiden asiakkaidemme tai kumppaniemme) tärkeistä eduista ja oikeuksista huolehtiminen, esimerkiksi erilaisten oikeudellisten vaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen. Tältä osin käsittely perustuu lähtökohtaisesti oikeutettuihin etuihimme, joita ovat erityisesti kuluttajaluotonannon liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen sekä väärinkäytösten selvittäminen ja torjunta. Tiettyjen sinusta säilytettävien tietojen osalta käsittely voi perustua myös lakisääteisiin velvollisuuksiimme esimerkiksi asiakkaiden tuntemiseen ja tunnistamiseen sekä verotukseen ja kirjanpitoon liittyen tai erilliseen suostumukseesi siltä osin kuin laki sitä vaatii (esimerkiksi muiden kuin omien palvelujemme suoramarkkinointiin).

4. Käsiteltävät tietoryhmät

 • Yhteys- ja muut perustietosi kuten nimi, henkilötunnus, syntymäaika, kotikunta, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja puhelinliittymän tiedot, josta asiakas on ottanut yhteyttä, pankkiyhteystiedot ja asiakasnumero ja IP-osoitetiedot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut vapaaehtoisesti antamasi tiedot
 • Antamasi sekä luottotietoyhtiöiltä ja muista luotettavista lähteistä saadut maksukyvyn arviointiin ja luottohakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedot, joita voivat olla mm. tiedot tulojen ja menojen määrästä ja perusteesta, julkiset verotiedot, omaisuudesta ja veloista, takausvastuista, työ- tai virkasuhteen laadusta, kestosta ja työnantajasta, maksuhäiriöistä, huollettavien lukumäärästä, asumisesta, asepalveluksesta sekä muista seikoista, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun tai ovat muuten tarpeellisia ja asianmukaisia kuvaamaan rekisteröidyn maksukykyä, maksuhalukkuutta ja kykyä vastata sitoumuksistaan.
 • Luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä maksukyvyn arvioimiseksi muilta luotonantajilta saadut tiedot aikaisemmista luotoistasi. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla suostumukseesi perustuen.
 • Luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä itse toimittamasi pankkitilitiedot.
 • Asiakaspuheluiden nauhoitukset ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvän sähköposti- ja chatviestinnän tallennus.
 • Asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot sekä lakiin perustuvien velvoitteiden täyttämisen edellyttämät muut tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot sekä viranomaisten ylläpitämät pakotelistat.
 • Muut asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten esimerkiksi suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, tiedot asiakassuhteen alkamisesta, kestosta sekä tilatuista tuotteista ja palveluista, palveluvalinnoista ja –preferensseistä sekä saatavista ja muista keskinäisistä velvoitteista

5. Tietolähteet

Tämän selosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen lähteitä ovat rekisteröity itse, rekisterinpitäjän itsensä tuottamat tiedot sekä Väestörekisterikeskukselta ja lain sallimissa rajoissa muilta viranomaisilta kuten Verohallinnolta saadut tiedot sekä Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, puhelinnumerotietokannoista, pankeilta ja/tai muilta luotettavilta tahoilta saadut tiedot, mukaan lukien Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän välityksellä suostumukseesi perustuen muiden luotonantajien luovuttamat tiedot sekä viranomaisten toimittamat pakotelistat.

6. Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin palveluntarjoajillemme perintä-, taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja vastaavia palveluja varten sekä suostumukseesi perustuen toisille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän välityksellä. Tietoja voidaan myös luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja.

7. Automatisoidut päätökset

Voidaksemme palvella asiakaskuntaamme tehokkaammin olemme automatisoineet osia luottopäätösprosessistamme. Soveltamamme menetelmät perustuvat luotonhakijan maksukyvystä tämän selosteen mukaisesti hankkimiemme tietojen automaattiseen arvioon, jonka perusteella voimme esimerkiksi jatkaa ainoastaan tietyt maksukyvyn arviointiin liittyvät raja-arvot tai edellytykset täyttävien hakemusten käsittelyä ja/tai hylätä hakemuksia, mikäli arvioinnissa havaitaan sellaisia viitteitä heikosta maksukyvystä, jotka lähtökohtaisesti johtaisivat hakemuksen hylkäämiseen myös ihmiskäsittelijän arvion perusteella. Luotonhakijalla on kuitenkin tällaisissa tapauksissa oikeus esittää kantansa ja vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö.

8. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan meillä on siihen edellä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi arvioimme käsiteltyjen henkilötietojen laajuutta ja luonnetta sekä käsittelystä tiedoille aiheutuvaa mahdollista vahingossa tapahtuvan tai lainvastaisen tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen sekä luvattoman luovuttamisen tai pääsyn riskiä. Arvioimme myös aika ajoin säilyttämistarpeen olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Tietojen säilytystä voidaan kuitenkin jatkaa siltä osin kuin tietoja koskee yhä säilytystarve johtuen esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä taikka meidän, asiakkaidemme ja/tai kumppaniemme tärkeistä eduista ja oikeuksista huolehtimiseksi.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle tiettyjen palveluominaisuuksien toteuttamiseksi. Tällä hetkellä henkilötietojasi voidaan siirtää:

 • Suoramarkkinoinnin työkalun palveluntarjoajallemme (MailChimp / The Rocket Science Group LLC) Yhdysvaltoihin perustuen EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -järjestelyyn
 • Asiakaspalveluchat-ominaisuuden toteuttamiseksi palveluntarjoajallemme (LiveChat, Inc.) Yhdysvaltoihin perustuen EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -järjestelyyn

Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuen myös suostumukseesi tai esimerkiksi tarpeeseen siirtää tiedot solmimasi tai etusi mukaisen sopimuksen täyttämiseksi. Informoimme sinua tällaisissa tapauksissa siirrosta erikseen.

10. Tietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden asianmukainen turvallisuustaso. Käyttämiämme menetelmiä ovat mm. kulunvalvonta sekä käyttöoikeuksien asianmukaiset hallinta- ja valvontamenettelyt, salauksen käyttö, henkilöstön ohjeistaminen ja palveluntarjoajien huolellinen valinta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsittelemme. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseesi tai välillämme solmittuun sopimukseen, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus pyytää meiltä sinua koskevien tietojen oikaisemista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinointiviesteistä, joita lähetämme sinulle

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

Sinulla on myös halutessasi oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löydät seuraavalta sivustolta: www.tietosuoja.fi

12. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.